ADVOKATFIRMAN AVANS UPPDRAGSVILLKOR

1 Användning

1.1 Genom att klienten anlitar Advokatfirman Avans för att
tillhandahålla en tjänst accepterar klienten dessa allmänna uppdragsvillkor.

1.2 Dessa allmänna uppdragsvillkor gäller för alla tjänster som Advokatfirman
Avans tillhandahåller sina klienter.

1.3 Har en skriftlig uppdragsbekräftelse skickats till klienten
i samband med ett specifikt uppdrag, äger villkoren enligt bekräftelsen
företräde framför dessa allmänna villkor i de delar som villkoren är oförenliga
med varandra.

2. Våra tjänster

2.1 Advokatfirman Avans följer Sveriges advokatsamfunds vägledande
regler om god advokatsed.

2.2 Vid uppdragets början utses en ansvarig advokat för ärendet.
Våra jurister kan även vara delaktiga för att utföra uppdraget på ett
ändamålsenligt sätt. Antalet personer som arbetar i ett ärende kan komma att
ändras under tid. Vid eventuella frågor kan klienten alltid kontakta ansvarig
advokat.

2.3 Klienten har att tillse att utan dröjsmål tillhandahålla
sådan fullständig och korrekt information som behövs för att genomföra
uppdraget samt att Advokatfirman Avans löpande får information om eventuella
förändringar för uppdraget. Om klienten eller tredje man som klienten hänvisat
till dröjer med att tillhandahålla material eller information eller vidta
åtgärder som krävs för att Advokatfirman Avans ska kunna genomföra uppdraget, kan
detta orsaka förseningar och merkostnader som klienten är ansvarig för.

2.4 Uppdrag baseras på den information och det material som
klienten tillhandahåller, om inte annat särskilt har överenskommit. Advokatfirman
Avans utgår från att den information och det material som klienten lämnar är
korrekt och fullständig, vilket innebär att Advokatfirman Avans inte verifierar
den information eller material som klienten lämnar. Har klienten eller tredje
man som klienten hänvisat till lämnat felaktig eller bristfällig information
tar inte Advokatfirman Avans ansvar för de slutsatser eller rekommendationer
som lämnats mot bakgrund av informationen eller materialet.

2.5 Uppdraget anpassas efter förutsättningarna i varje enskilt
fall, baserat på den information som klienten lämnar samt de instruktioner som
klienter ger. Mot bakgrund härav kan klienten inte använda de råd eller de
handlingar som Advokatfirman Avans lämnar för annat ändamål än det avsedda.
Utkast till dokument som Advokatfirman Avans tillhandahåller klienten under
uppdragets gång utgör inte slutliga ställningstaganden. Detta medför att
klienten inte kan förlita sig på, agera eller avstå från att agera med stöd av
sådana utkast.

2.6 Advokatfirman Avans rådgivning omfattar inte möjliga skattekonsekvenser
i det specifika uppdraget och inte heller rättsläget i andra jurisdiktioner än
Sverige, om inte annat särskilt överenskommits.

2.7 Uppdragsavtalet är ett avtal mellan klienten och Advokatfirman
Avans. Ett uppdrag accepteras således för advokatbyrån och inte för en enskild
jurist. Detta gäller även om det är klientens uttryckliga eller underförstådda
avsikt att arbetet ska utföras av en/flera specifika personer.

2.8 Klienten har rätt att använda resultatet från Advokatfirman
Avans arbete för de ändamål för vilka de har tillhandahållits. Upphovsrätt och
andra immateriella rättigheter till arbetsresultatet som Advokatfirman Avans
skapar tillhör advokatbyrån. Dokument eller annat arbetsresultat som
framställts av Advokatfirman Avans får inte ges allmän spridning eller användas
för marknadsföring, om annat inte har avtalats skriftligt.

2.9 Advokatfirman Avans har ett nätverk av professionella
rådgivare och fackmän i Sverige och utomlands och bistår gärna med att finna
och instruera andra professionella rådgivare och fackmän i särskilda frågor. Om
Advokatfirman Avans instruerar, anlitar och/eller arbetar tillsammans med andra
professionella rådgivare eller fackmän, ska dessa rådgivare eller fackmän anses
vara oberoende av oss, vilket innebär att Advokatfirman Avans inte tar något
ansvar för att ha rekommenderat dem till klienten eller för råd eller andra
tjänster som de tillhandahåller klienten. Advokatfirman Avans ansvarar inte för
arvoden eller kostnader som sådana rådgivare eller fackmän fakturerar klienten.

3. Personuppgiftshantering

3.1 När klienten anlitar Advokatfirman Avans lämnar klienten
samtycke till att Advokatfirman Avans behandlar klientens personuppgifter för
de ändamål som anges i punkten 3.2 samt i punkten 4.8.

3.2 Advokatfirman Avans har en skyldighet enligt lag att
kontrollera klienters identitet och ägarförhållanden samt informera sig om ärendet
och i vissa fall om medel och andra tillgångars ursprung. Advokatfirman Avans
kan därför komma att inhämta identitetshandlingar samt dokumentation utvisande
varifrån medel och andra tillgångar kommer samt verifiera den information som
klienten lämnar. För detta ändamål kan Advokatfirman Avans inhämta information
från externa källor. All information och dokumentation som Advokatfirman Avans
inhämtar i samband med dessa kontroller bevaras.

3.3 Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation,
GDPR) gäller inom EU sedan 25 maj 2018. För mer information om hur Advokatfirman
Avans behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR, kontakta Advokatfirman
Avans på info@advokatavans.se.

4. Arkivering och sekretess m.m.

4.1 Den information som klienten lämnar till Advokatfirman Avans
skyddas på ett för respektive ärende lämpligt sätt och i enlighet med Sveriges
advokatsamfunds regler om god advokatsed.

4.2 Advokatfirman Avans kommunicerar med klienten och andra som
är involverade i ett uppdrag på flera sätt, bland annat via e-post. Även om
e-post är ett effektivt sätt att kommunicera på innebär det risker ur
säkerhets- och sekretessynpunkt. Advokatfirman Avans åtar sig inget ansvar för
dessa risker. Om klienten skulle föredra att vi inte kommunicerar via exempelvis
e-post ska klienten meddela detta till den advokat som är ansvarig för ärendet.

4.3 Advokatfirman Avans har s.k. spam- och virusfilter samt
säkerhetsfunktioner som kan filtrera bort vissa e-postmeddelanden. Klienten bör
därför förvissa sig om att skickade e-postmeddelanden kommit fram.

4.4 Vid avslutande av ett uppdrag, är Advokatfirman Avans
skyldig att arkivera i huvudsak alla handlingar och arbetsresultat som
erhållits och framställts i uppdraget, i pappers- eller elektronisk form.
Handlingarna arkiveras under så lång tid som enligt Advokatfirman Avans
bedömning anses påkallat mot bakgrund av uppdragets art och omfattning, dock
aldrig under kortare tid än vad som anges i lag eller Sveriges advokatsamfunds
regler om god advokatsed.

4.5 Om klienten begär att Advokatfirman Avans ska återställa
eller förstöra en handling eller ett arbetsresultat kan begäran inte
tillmötesgås förrän arkiveringstiden har löpt ut. Advokatfirman Avans kommer
att tillmötesgå klientens begäran i den mån det är förenligt med lag och
Sveriges advokatsamfunds regler om god advokatsed. Om materialet är omfattande
eller arbetet av annan anledning är tidskrävande sker det mot ersättning.

4.6 I det fall Advokatfirman Avans i uppdraget anlitar eller
samarbetar med sakkunnig eller andra professionella rådgivare eller fackmän har
Advokatfirman Avans rätt att lämna ut sådant material och annan information som
Advokatfirman Avans anser kan vara relevant för att rådgivaren eller fackmannen
ska kunna lämna råd till eller utföra den aktuella tjänsten.

4.7 Advokatfirman Avans är enligt lag skyldig att på begäran
lämna information till skattemyndigheterna om klientens momsnummer och värdet
på de utförda tjänsterna, om mervärdesskatt inte utgår på tjänsterna. När en
klient anlitar Advokatfirman Avans lämnar klienten samtycke till att Advokatfirman
Avans får lämna information till skattemyndigheterna.

4.8 Advokatfirman Avans är enligt lag skyldig att anmäla
misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till Finanspolisen. Advokatfirman
Avans är vidare enligt lag hindrade att informera klienten om att misstankar
föreligger eller om anmälan har gjorts eller kan komma att göras till
Finanspolisen.

5. Uppdragets upphörande

5.1 Klienten kan när som helst avsluta samarbetet med Advokatfirman
Avans genom att skriftligen begära att Advokatfirman Avans ska frånträda
uppdraget.

5.2 Klienten är ansvarig för de kostnader som uppstått för de
tjänster som Advokatfirman Avans utfört eller övriga kostnader som Advokatfirman
Avans haft för utförandet av uppdraget fram till och med det att uppdraget
upphörde.

5.3 I de fall misstankar om penningtvätt eller
terrorismfinansiering föreligger enligt vad som anges i punkt 4.10 är Advokatfirman
Avans skyldiga att avböja eller frånträda uppdraget.

5.4
Advokatfirman Avans kan frånträda uppdraget om Sveriges advokatsamfunds regler
om god advokatsed så kräver.

6. Kostnader och arvode

6.1 Advokatfirman Avans har arvoden som överensstämmer med
Sveriges advokatsamfunds regler om god advokatsed.

6.2 Advokatfirman Avans arvode baserat på uppdragets omfattning
och art, den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, värdet som
uppdraget omfattar, uppdragets svårighet och betydelsen för klienten,
eventuella risker för Advokatfirman Avans, den tid som ställts till förfogande
för Advokatfirman Avans för fullgörande av uppdraget, uppnått resultat i
uppdraget samt nedlagd tid i uppdraget. I det fall Advokatfirman Avans har
meddelat ett visst timarvode inför uppdragets antagande utgör det en
timkostnadsnorm som är utgångspunkten för advokatbyråns debitering. Advokatfirman
Avans äger dock oaktat detta rätt till ett skäligt arvode varför slutligt
arvode, utifrån i första meningen redovisade bedömningsgrunder, kan överstiga
den redovisade timkostnadsnormen.

6.3
Eftersom arvodet styrs endast delvis av nedlagd tid
åtar sig inte Advokatfirman Avans att lämna en detaljerad tidredovisning där
varje utförd åtgärd eller varje utfört arbetsmoment redovisas med därtill
hörande tidsåtgång.

6.4 I de fall där klienten har gällande rättsskyddsförsäkring
finns möjlighet att under vissa förutsättningar och i viss omfattning få
ersättning för rättegångskostnader ur försäkringen. Advokatfirman Avans kan
hjälpa klienten att ansöka om rättsskydd från försäkringen. Rätten till
försäkringsersättning är vanligen begränsad vilket gör att även om försäkringen
gäller så täcker den inte alla kostnader. De viktigaste villkoren för
försäkringen framgår ofta när försäkringsbolaget skriftligt bekräftar
försäkringsfallet. För fullständig information om försäkringsvillkoren krävs
att klienten tar del av försäkringsavtalsbestämmelserna. För det fall klienten
önskar utnyttja rättsskydd ska klienten meddela Advokatfirman Avans detta när
uppdraget lämnas.

6.5 En förlorande part i en domstolsprocess eller
skiljeförfarande kan åläggas att betala den vinnande partens rättegångskostnader,
helt eller delvis. Det är dock inte alltid samtliga kostnader som är
ersättningsbara. Oavsett om klienten vinner eller förlorar i en domstolsprocess
eller ett skiljeförfarande är klienten ansvarig att betala för de tjänster som Advokatfirman
Avans har utfört och för de kostnader som Advokatfirman Avans har haft i
samband med att Advokatfirman Avans företrätt klienten.

6.6 I vissa fall kan privatpersoner ha rätt till allmän
rättshjälp. Om allmän rättshjälp beviljas gäller särskilda villkor för
debitering av arvode. Allmän rättshjälp täcker aldrig ersättningsskyldighet för
motpartskostnader. För det fall klienten önskar utnyttja rättshjälp ska
klienten meddela Advokatfirman Avans detta när uppdraget lämnas.

6.7 I de fall rättsskydd eller liknande tillämpas har Advokatfirman
Avans ändå rätt att få arvode och annan ersättning för uppdraget enligt vad som
angivits ovan. Advokatfirman Avans är således inte bundna av de
ersättningsnormer som försäkringsvillkoren uppställer. Klienten är
betalningsansvarig även för fakturabelopp som överstiger
försäkringsersättningen. Oberoende av rättsskydd äger vi rätt att löpande
fakturera arvode och kostnadsersättning hänförligt till uppdraget.

6.8 I de fall ett fast arvode har överenskommits gäller detta
endast om detta avtalats skriftligt samt under förutsättning att klienten har
tillhandahållit Advokatfirman Avans ett fullständigt och korrekt
informationsunderlag om uppdraget i tiden innan överenskommelse om det fasta
arvodet träffades samt att klienten fullgör sina skyldigheter i enlighet med
vad som anges i punkt 3.

6.9 Kostnader för resor och andra utgifter hänförliga till
genomförandet av uppdraget faktureras klienten. Advokatfirman Avans kan betala
begränsade utgifter för klientens räkning och fakturerar klienten i efterskott.
Advokatfirman Avans kan dock be om förskott för utgifter eller komma att
vidarebefordra den aktuella fakturan till klienten för betalning.

7. Fakturering

7.1 Utgångspunkten är att Advokatfirman Avans fakturerar
löpande. Fakturorna kan antingen vara a conto, delfakturor eller slutliga. En a
contofaktura anger inte nödvändigtvis en exakt uppskattning av det belopp som
ska betalas för de tjänster Advokatfirman Avans utfört. I de fall Advokatfirman
Avans fakturerar er a conto, kommer den slutliga fakturan att ange det totala
arvodet för uppdraget eller del av uppdraget med avdrag för det arvode som
fakturerats a conto.

7.2 Som utgångspunkt begär Advokatfirman Avans förskott innan
påbörjande av uppdraget. Inbetalt förskott kommer att användas till att reglera
Advokatfirman Avans framtida fakturor till klienten. Den slutliga kostnaden för
Advokatfirman Avans arbete i uppdraget kan bli högre eller lägre än
förskottsbeloppet.

7.3 Om inte annat anges anger Advokatfirman Avans fakturor ett
förfallodatum som infaller 14 dagar från fakturadatum. Vid utebliven betalning
debiteras dröjsmålsränta med tolv procent (12%) till dess att Advokatfirman
Avans mottagit betalning av fakturan.

7.4 Om en klient begär att en faktura ställs till någon annan än
klienten, kan Advokatfirman Avans acceptera detta endast under förutsättning
att det är uppenbart att tillvägagångssättet inte strider mot lag, att
identiteten för fakturamottagande och andra förhållanden som anges i punkt 8.3
ovan har bekräftats och att klienten vid begäran från Advokatfirman Avans
omedelbart betalar de belopp som inte betalats på förfallodagen. Något
klientförhållande mellan Advokatfirman Avans och sådan annan fakturamottagaren
uppkommer således inte.

8. Ansvarsförsäkring och ansvarsbegränsning

8.1 Genom att upprätthålla en separat ansvarsförsäkring i
tillägg till Sveriges advokatsamfunds obligatoriska ansvarsförsäkring tillser Advokatfirman
Avans ett för den bedrivna verksamheten fullgott försäkringsskydd.

8.2 Om inte annat särskilt överenskommits är Advokatfirman Avans
ansvar gentemot klienten begränsat till belopp
som utbetalas genom ansvarsförsäkringen.

9. Ändringar

9.1 Dessa allmänna villkor kan ändras av Advokatfirman Avans.
Ändringar i villkoren gäller endast för de uppdrag som har påbörjats efter det
att den ändrade versionen publicerades på hemsidan.

9.2 Kopia av den senaste versionen av dessa allmänna villkor
tillställs klient på begäran.

10. Klagomål eller krav

10.1 Om klienten av någon anledning inte är nöjd med Advokatfirman
Avans tjänster eller har klagomål ska klienten underrätta den ansvarige
advokaten för ärendet så snart som möjligt.

10.2 Ett krav som har samband med rådgivning som har lämnats ska
framställas så snart som klienten blivit medveten om de omständigheter på
vilket kravet grundas, dock senast inom sex månader från det senare av (i) den
dag då den sista fakturan utställdes för det uppdrag som kravet avser och (ii)
den dag då de aktuella omständigheterna var kända för klienten, eller efter
rimlig genomgång kunde ha blivit kända för klienten.

10.3 Om ett krav inte framställs inom den i punkt 11.2 angivna
tiden har klienten försuttit sin rätt framställa kravet mot Advokatfirman Avans.

10.4 Om klientens krav mot Advokatfirman Avans baseras på krav
från tredje man eller myndighet mot klienten ska Advokatfirman Avans ha rätt
att bemöta, reglera och förlika kravet för klientens räkning under
förutsättning att Advokatfirman Avans håller klienten skadelösa. Om klienten
reglerar, träffar förlikning eller i övrigt vidtar någon åtgärd avseende sådant
krav utan att samråda med Advokatfirman Avans, har Advokatfirman Avans inte
något ansvar för kravet.

10.5 Advokatfirman Avans kan inte hållas ansvarigt för skada som
klienten förorsakas direkt eller indirekt med anledning av att Advokatfirman
Avans har iakttagit de skyldigheter som åligger Advokatfirman Avans enligt
punkt 3.1 eller punkt 4.8.

10.6 För prövning av tvist mellan konsument och advokat eller
advokatbyrå angående tjänst som advokaten eller advokatbyrån har
tillhandahållit konsumenten finns en konsumenttvistnämnd inrättad av Sveriges
Advokatsamfund. Information härom kan erhållas på Advokatsamfundets hemsida. Konsumenttvistnämnden
har följande kontaktuppgifter: Konsumenttvistnämnden Box 27321 102 54 STOCKHOLM
Telefon: 08-459 03 00 E-post: 
konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

11. Tillämplig lag och tvistelösning

11.1 Dessa allmänna villkor samt eventuell uppdragsbekräftelse
och samtliga frågeställningar hänförliga till dessa, Advokatfirman Avans
uppdrag och tjänster ska regleras och tolkas i enlighet med svensk rätt.

11.2 Utöver den prövning som anges i 11.6 ska tvister som
uppstår i anledning dessa allmänna villkor, uppdragsbekräftelsen (om sådan
finns), Advokatfirman Avans uppdrag eller tjänster, ska slutligt avgöras genom
skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares
Skiljedomsinstitut. Sätet för skiljeförfarandet ska vara Stockholm och det
språk som ska användas är svenska.

11.3 Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till punkt
12.2 samt information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller
skiljedom som meddelas med anledning av förfarandet omfattas av sekretess och
får inte utan den andra partens skriftliga medgivande föras vidare till tredje
man. En part ska emellertid inte vara förhindrad att röja sådan information för
att bevara sin rätt i förhållande till den andra parten eller till en
försäkringsgivare eller om sådan skyldighet föreligger enligt tvingande lag
eller regelverk för emittenter eller liknande.

 

11.4 Oavsett vad som anges i punkt 12.2 har Advokatfirman Avans
och klient som är konsument, rätt att väcka talan i allmän domstol avseende
arvodesfordringar.